ΣΕΠΕ

| 1 ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΕΠΕ

ΕΓΓΡΑΦΑ

1
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
DOCUMENTS AT 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

Τι είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.);

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι ο αρμόδιος ελεγκτικός κρατικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Επιπλέον, το Σ.ΕΠ.Ε. είναι αρμόδιο να ερευνά, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα. Πέραν του ελεγκτικού του ρόλου, το Σ.ΕΠ.Ε. λειτουργεί ταυτόχρονα συμβουλευτικά, καθοδηγητικά και συμφιλιωτικά. Μέσω του δικτύου των περιφερειακών υπηρεσιών του, το Σ.ΕΠ.Ε. καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Ποιες είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.);

Με ποιούς τρόπους μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. προκειμένου να εξυπηρετηθούν;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Σ.ΕΠ.Ε. με τους εξής τρόπους

ΣΕΠΕ ΕΓΓΡΑΦΑ