20 Νοέ 2020

Συστάσεις πολιτικής σχετικά με τα συστήματα επίλυσης ατομικών και συλλογικών διαφορών και τις διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών

Συστάσεις πολιτικής σχετικά με τα συστήματα επίλυσης ατομικών και συλλογικών διαφορών και τις διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO