20 Νοέ 2020

Συστάσεις πολιτικής σχετικά με τα συστήματα επίλυσης ατομικών και συλλογικών διαφορών και τις διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών

Συστάσεις πολιτικής σχετικά με τα συστήματα επίλυσης ατομικών και συλλογικών διαφορών και τις διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι παρούσες συστάσεις πολιτικής αναφέρονται σε ορισμένους τομείς πιθανών τροποποιήσεων της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες θα μπορούσαν να εκσυγχρονίσουν, αφενός τα συστήματα επίλυσης διαφορών και αφετέρου τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε στελέχη και μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Διατυπώθηκαν ως απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα και σχόλια που υποβλήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους.

Οι συστάσεις πολιτικής βασίζονται στα διεθνή πρότυπα εργασίας και σχόλια των ελεγκτικών οργάνων της ΔΟΕ. Βασίζονται ,επίσης, στη συγκριτική γνώση και εμπειρία που έχει αναπτύξει το Γραφείο στην πάροδο των ετών. Οι παρούσες συστάσεις πολιτικής αποτελούν τον Τόμο Ι μιας σειράς τριών εκθέσεων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο το έργου  ΕΕ/ΔΟΕ «Υποστήριξη της υλοποίησης του οδικού χάρτη για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα». Οι τρεις εκθέσεις είναι οι εξής:

  • «Συστάσεις πολιτικής σχετικά με τα «Συστήματα επίλυσης ατομικών και συλλογικών εργατικών διαφορών» και τις «Διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών» (Τόμος Ι),
  • Διεθνής Συγκριτική Έκθεση για τα «Συστήματα επίλυσης ατομικών και συλλογικών εργατικών διαφορών» (της Δρ. Αριστέας Κουκιαδάκη (Τόμος ΙΙ),
  • Διεθνής Συγκριτική Έκθεση για τις «Διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών» (του Καθηγητή Filip Dorssemont) (Τόμος ΙΙΙ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO