20 Νοέ 2020

Συγκριτική Επισκόπηση – Συστήματα Επίλυσης Ατομικών και Συλλογικών Εργατικών Διαφορών

Συγκριτική Επισκόπηση – Συστήματα Επίλυσης Ατομικών και Συλλογικών Εργατικών Διαφορών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έκθεση «Συστήματα επίλυσης ατομικών και συλλογικών εργατικών διαφορών – Μια συγκριτική επισκόπηση» της Δρ. Αριστέας Κουκιαδάκη, αποτελεί τον Τόμο ΙΙ μιας σειράς τριών εκθέσεων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο το έργου ΕΕ/ΔΟΕ «Υποστήριξη της υλοποίησης του οδικού χάρτη για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα». Οι τρεις εκθέσεις είναι οι εξής:

  • «Συστάσεις πολιτικής σχετικά με τα «Συστήματα επίλυσης ατομικών και συλλογικών εργατικών διαφορών» και τις «Διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών» (Τόμος Ι),
  • «Συστήματα επίλυσης ατομικών και συλλογικών εργατικών διαφορών – Μια συγκριτική επισκόπηση» (της Δρ. Αριστέας Κουκιαδάκη (Τόμος ΙΙ),
  • «Διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών – Μια συγκριτική επισκόπηση» (του Καθηγητή Filip Dorssemont) (Τόμος ΙΙΙ).

Η παρούσα έκθεση διερευνά συγκεκριμένες πρακτικές επίλυσης ατομικών και συλλογικών εργατικών διαφορών σε επιλεγμένο δείγμα χωρών. Οι χώρες αυτές είναι: Αυστραλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ). Οι χώρες επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικές ευρέως διαφορετικών εν γένει συστημάτων δικαίου και εργασιακών σχέσεων με επίσης ποικίλες μορφές και παραδόσεις επίλυσης διαφορών. Η ανάλυση εκθέτει τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών επίλυσης ατομικών και συλλογικών εργατικών διαφορών, και τις αποσαφηνίζει με στόχο να εντοπιστούν καλές πρακτικές, όπου είναι εφικτό, και να αντιμετωπιστούν μερικά από τα θέματα που ανακύπτουν από το εξελισσόμενο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO