14 Φεβ 2017

Κυρώση της υπ’ αριθ. 100 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας.

Κυρώση της υπ’ αριθ. 100 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣΦΕΚ 105/Α/3-06-75
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO

It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.