14 Φεβ 2017

Κύρωση της υπ’ αριθ µ. 144 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί των τριµερών συνεννοήσεως δια την προώθησιν της εφαρµογής των διεθνών κανόνων εργασίας» και ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις την εφαρµογήν αυτής.

Κύρωση της υπ’ αριθ µ. 144 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί των τριµερών συνεννοήσεως δια την προώθησιν της εφαρµογής των διεθνών κανόνων εργασίας» και ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων εις την εφαρµογήν αυτής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣΦΕΚ 184/Α/13-07-81
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ