14 Φεβ 2017

Κύρωση της υπ’ αριθµ. 138 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας προς τας διατάξεις αυτής».

Κύρωση της υπ’ αριθµ. 138 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας προς τας διατάξεις αυτής».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣΦΕΚ 193/Α/24-07-81
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ