14 Φεβ 2017

Κύρωση της υπ΄ αριθ. 29 διεθνούς συμβάσεως «περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας»

Κύρωση της υπ΄ αριθ. 29 διεθνούς συμβάσεως «περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας.

Συγκληθείσα εν Γενεύη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνελθούσα αυτόθι την 10ην Ιουνίου 1930 εις την 14ην αυτής σύνοδον.

Αφού απεφάσισε την αποδοχήν διαφόρων προτάσεων σχετικών προς την αναγκαστικήν ή υποχρεωτικήν εργασίαν, ζήτημα περιλαμβανόμενον εις το πρώτον θέμα της ημερησίας διατάξεως της συνόδου, και

Αφού απεφάσισεν ότι αι προτάσεις αύται δέον να λάβουν τον τύπον Διεθνούς Συμβάσεως. Ψηφίζει σήμερον 28ην Ιουνίου 1930, την ως έπεται σύμβασιν – ήτις αποκαλείται Σύμβασις περί αναγκαστικής εργασίας, έτους 1930 – προς επικύρωσιν υπό των Μελών της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣΦΕΚ 108/Α/25-04-1952
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO

It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.