15 Μαρ 2019

∆ιαγνωστική έκθεση για την Ψευδή Αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα και Συστάσεις για Μεταρρυθμίσεις

∆ιαγνωστική έκθεση για την Ψευδή Αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα και Συστάσεις για Μεταρρυθμίσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός αυτής της διαγνωστικής έκθεσης είναι η εξέταση της έκτασης, των αιτίων και των συνεπειών του φαινομένου της ψευδούς αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα, η επισήμανση των τρόπων με τους οποίους οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και η παράθεση συστάσεων για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του συγκεκριμένου φαινομένου στην Ελλάδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO

It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.