15 Μαρ 2019

∆ιαγνωστική έκθεση για την Ψευδή Αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα και Συστάσεις για Μεταρρυθμίσεις

∆ιαγνωστική έκθεση για την Ψευδή Αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα και Συστάσεις για Μεταρρυθμίσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός αυτής της διαγνωστικής έκθεσης είναι η εξέταση της έκτασης, των αιτίων και των συνεπειών του φαινομένου της ψευδούς αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα, η επισήμανση των τρόπων με τους οποίους οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και η παράθεση συστάσεων για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του συγκεκριμένου φαινομένου στην Ελλάδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO