ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF
7 Φεβ 2017

Επιθεώρηση Εργασίας και Αδήλωτη Εργασία στην ΕΕ

Επιθεώρηση Εργασίας και Αδήλωτη Εργασία στην ΕΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αυτή η συγκριτική μελέτη έχει ως στόχο να καλύψει το κενό της γνώσης στις Επιθεωρήσεις Εργασίας για το πώς να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά  την απάτη, την αδήλωτη εργασία και τις προκλήσεις στην άτυπη οικονομία. Η μελέτη καταλήγει σε μια σειρά συμπερασμάτων και συστάσεων που θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις μελλοντικές έρευνες και δραστηριότητες σε αυτή τη δύσκολη περιοχή.

Ελπίζουμε ότι η τρέχουσα συγκριτική μελέτη θα βοηθήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν καλύτερα τους παράγοντες για τη βελτίωση των δικών τους συστημάτων επιθεώρησης εργασίας, προσφέροντας μια ανασκόπηση των επιλεγμένων εθνικών ορθών πρακτικών και στρατηγικών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη – PROGRESS (2007-2013), το οποίο υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδρύθηκε για να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ισότητας των ευκαιριών, και να συμβάλει έτσι στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 (Europe 2020 Strategy) στους τομείς αυτούς.​

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO