20 Νοέ 2020

Διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών – Μία συγκριτική επισκόπηση

Διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών – Μία συγκριτική επισκόπηση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έκθεση «Διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών – Μια συγκριτική επισκόπηση» του καθ. Filip Dorssemont, αποτελεί τον Τόμο IΙΙ μιας σειράς τριών εκθέσεων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο το έργου  ΕΕ-ΔΟΕ «Υποστήριξη της υλοποίησης του οδικού χάρτη για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα». Οι τρεις εκθέσεις είναι οι εξής:

  • «Συστάσεις πολιτικής σχετικά με τα «Συστήματα επίλυσης ατομικών και συλλογικών εργατικών διαφορών» και τις «Διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών» (Τόμος Ι),
  • «Συστήματα επίλυσης ατομικών και συλλογικών εργατικών διαφορών» (της Δρ. Αριστέας Κουκιαδάκη (Τόμος ΙΙ),
  • «Διευκολύνσεις για την άσκηση δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών στελεχών και μελών» (του Καθηγητή Filip Dorssemont) (Τόμος ΙΙΙ).

Η έκθεση επιδιώκει να τονίσει τον κοινό παρονομαστή δύο βασικών θεμάτων που θα αναλυθούν: του δικαιώματος οργάνωσης, δηλαδή του δικαιώματος ίδρυσης και συμμετοχής σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών και των διευκολύνσεων που παρέχονται στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Το πρώτο ζήτημα έχει περισσότερο θεμελιώδη χαρακτήρα (ελευθερία του συνέρχεσθαι, μη διακριτική μεταχείριση και μη παρέμβαση), ενώ το δεύτερο (διευκολύνσεις) είναι περισσότερο τεχνικό. Οι χώρες που εξετάζονται είναι οι ακόλουθες: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO