1 Μαρ 2017

Διαγνωστική Έκθεση για την αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα

Διαγνωστική Έκθεση για την αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Διαγνωστική Έκθεση είναι το αποτέλεσμα των δράσεων του προγράμματος για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε μέσω μιας ευρύτατης συμμετοχικής και συμβουλευτικής διαδικασίας. Η Έκθεση αυτή εγκρίθηκε σε τριμερές επίπεδο από την Ελληνική Κυβέρνηση και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους στις 6 Ιουλίου 2016. Παρέχει μια σειρά συστάσεων πολιτικής που αντανακλά το όραμα της ΔΟΕ για μια ισορροπημένη προσέγγιση η οποία συνδυάζει τα κίνητρα με τα μέτρα συμμόρφωσης, όπως κατοχυρώνεται στη Σύσταση 204 της ΔΟΕ σχετικά με τη μετάβαση από την άτυπη στην επίσημη οικονομία, που εγκρίθηκε κατά τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας τον Ιούνιο του 2015.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO