14 Φεβ 2017

Επικύρωση της 122 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «για την πολιτική της απασχόλησης»

Επικύρωση της 122 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «για την πολιτική της απασχόλησης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣΦΕΚ 29/Α/14-03-84
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ILO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ