ΣΧΕΤΙΚΑ

Υποστήριξη της μετάβασης από την άτυπη στην τυπική οικονομία και τη μείωση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα: Αναγνώριση των αιτίων και διασφάλιση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης.

Υπόβαθρο και ανάλυση της κατάστασης

Στην Ελλάδα, η αδήλωτη εργασία παραμένει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της οικονομίας, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Το μέγεθος της άτυπης οικονομίας εκτιμάται ότι ισοδυναμεί με το 25%, περίπου, του ελληνικού  ΑΕΠ (Schneider, 2013). Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας είναι μια σύνθετη και δύσκολη πρόκληση, ειδικά όταν μια χώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη κοινωνικοοικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, ένα φτωχό επιχειρηματικό περιβάλλον και την έλλειψη δημοσιονομικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΟΕ, σε στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους, έχει διαμορφώσει το παρόν έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχοι του τρέχοντος προγράμματος

Στο πλαίσιο αυτό, το τρέχον πρόγραμμα προτείνει να υπάρξει επικέντρωση στη βελτίωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα μέσα από από έξι βασικές πρωτοβουλίες: